چگونه محتوای عمیق اما ساده بنویسیم

چگونه می‌توان محتوایی دیجیتال اما ساده برای خوانندگان ایجاد کرد که فهم آن سخت نباشد؟

پاسخ ساده است:

باید بتوانید مسائل را به ساده‌ترین حالت شرح دهیم.

اما نکته در این است که توضیحمان نباید حوصله خواننده را سر ببرد و وی سایت ما را ترک کند.

به عبارت دیگر ساده سازی کنیم، ساده سازی کنیم اما زیاد ساده سازی نکنیم.

به عنوان مثال اگر بخواهیم مراحل تهیه ظرف پلاستیکی را توضیح دهیم نباید از ابتدای پیدایش نفت در جهان شروع کنیم.

تنها به نوشتن مربوط نمی‌شود

ادامه خواندن چگونه محتوای عمیق اما ساده بنویسیم